Ervaring van studenten

Tijdens de bijeenkomst over Challenge Based Learning vertelden de studenten Isra Mezoury en Nathan How van de opleiding Bouwkunde van MBO College Lelystad vol enthousiasme over de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze ervaren bij het leren en werken in challenges.

“De opleiding is eigenlijk van ons. Wij denken mee over de inhoud van de vraagstukken, waarbij we als studenten heel serieus worden genomen. Alle jaren werken met elkaar samen waardoor we veel van elkaar leren. We hebben alle vrijheid, maar we weten ook wat de kaders zijn.”

Opbrengsten

CBL doet een beroep op het ontwikkelen van eigenschappen en vaardigheden die in andere onderwijsvormen minder aangesproken worden. Dit geldt voor zowel studenten als docenten. Een bijkomende meerwaarde van CBL is dat de relatie met de omgeving en samenwerking met het werkveld wordt versterkt. Studenten leren kijken vanuit meerdere perspectieven naar maatschappelijke vraagstukken en ervaren de complexiteit van de praktijk.  


“Heel bijzonder om een week lang mee te kijken in de hoofde van studenten. Zij kijken op een andere manier naar vraagstukken dan ikzelf, wat nieuwe inzichten oplevert en oude bevestigt. En als bijvangst heb ik ook nog geleerd hoe ik een fatsoenlijke 8-8-9 knop leg.” – Odile Ridderinkhof

Speciale dank aan:

Nina Bohm voor het delen van al haar inzichten in het ervaren van Challenge Based Learing. Momenteel rondt ze haar onderzoek over Challenge Based Learning af, waarin ze specifiek kijkt naar het begrip onzekerheid en hoe studenten daarmee leren omgaan.
Gwen Ouwehand Docent Beroepshavo
Remi Boshuizen Docent Urbarn Sports Trainer
Isra Mezoury & Nathan How Studenten opleiding Bouwkunde MBO College Lelystad 

Bronnen

 • Utrecht University. (n.d.). Challenge Based Learning. Teaching and Learning Collection. Retrieved from the original document.

 • Van den Berg, N. (2023). Dragen challenges en design thinking bij aan de ontwikkeling van mbo-studenten? (KR. 1781). kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/pdf_voor_website-kennisrotonde-antwoord_vraag-1781.pdf

 • Challenge-based learning - Wikipedia

 • Rens, M (ECBO) & Lans, T. (HAN, Academie Business & Communicatie)(2022). Leren en Ontwikkelen op de grens van onderwijs en werkveld.

Onderzoek naar Challenge Based Learning

Al enige jaren is er een terugkerende discussie over onderzoekend leren in vergelijking met directe instructie. Onderzoek naar de effecten en leeropbrengsten zijn nog beperkt en vaak van onvoldoende kwaliteit om harde uitspraken te doen. Het onderzoek dat er is richt zich vaak op wo en hbo. Meghan Rens, onderzoeker bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) zegt hierover in de podcast aflevering ‘Challenge Based Learning’: “Onderzoek rondom Challenge Based Learning heeft nog stappen te maken. Het onderzoek dat er is, is vaak beschrijvend van aard. Leereffecten worden nog niet aangetoond door onderzoek. Er worden wel steeds meer stukken gepubliceerd van betere kwaliteit”. 
 

CHALLENGE BASED LEARNING IN HET MBO

Dragen challenges en design thinking bij aan de ontwikkeling van mbo-studenten?

Niek van den Berg (Lector, Aeres Hogeschool) beantwoordde deze vraag in de Kennisrotonde als volgt:

“Challenges en design thinking zijn relatief nieuwe manieren om onderzoekend en ontwerpend te leren. Veronderstelde effecten ervan hebben betrekking op diverse soorten kennis en vaardigheden, maar omdat er nog maar weinig effectonderzoek beschikbaar is, is niet goed te zeggen of mbo-studenten er daadwerkelijk baat bij hebben, vergeleken met andere aanpakken.
Wat betreft onderzoekend leren meer in het algemeen, is het belangrijk dat docenten goed rekening houden met kenmerken van studenten en bijvoorbeeld waar nodig directe instructie inzetten in de context van onderzoekend leren.”


Docent

Challenge based onderwijs vraagt om specifieke begeleidingsvaardigheden van docenten. De docenten fungeren als coach en facilitator van het leerproces. Ze ondersteunen studenten met kennis en advies en begeleiden het groepsproces. Tegelijktijdig moeten zij zich ervan weerhouden oplossingen aan te dragen. De docent moet in staat zijn om in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de verschillende studenten.


Praktijk

Directe verbinding met de praktijk is nodig om real life challenges te identificeren en met elkaar aan deze challenges te werken. Deze nauwe samenwerking tussen onderwijs en praktijk verbetert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en versterkt de verbinding tussen onderwijs en de maatschappelijke omgeving. Studenten doen ervaring op in het samenwerken met verschillende stakeholders en leren te kijken vanuit verschillende perspectieven.
CBL kenmerkt zich door het open-einde karakter. Alle stakeholders moeten zich hiervan bewust zijn. De collectieve leerervaring en het proces zijn belangrijker dan de uiteindelijke oplossing. Het creëert ook ruimte voor “mislukkingen”. Dit geeft studenten de mogelijkheid om in een veilige omgeving te leren om te leren van fouten. CBL is fundamenteel iets anders dan een opdracht uit de praktijk waarbij er vooraf een idee is over wat het eindproduct zou moeten zijn.


Motivatie

De motivatie van studenten om deel te nemen aan de challenge is cruciaal voor een succesvol verloop van CBL. Challenge based onderwijs brengt onzekerheid met zich mee. Studenten moeten zelfstandig zoeken naar oplossingen zonder een vaststaand kader. De motivatie hangt onder andere samen met de behoefte om sociale impact te maken. Studenten zijn vaak gemotiveerder wanneer het onderwerp aansluit bij hun interesses en belevingswereld. Tegelijktijdig ervaren we in onze eigen praktijk dat een voor studenten onbekend onderwerp juist ook voor nieuwe perspectieven kan zorgen.


Beoordelen

Als je CBL in het curriculum plaatst moet er ook een bepaalde mate van beoordelen plaatsvinden. Het beoordelen van een open leerproces kan een uitdaging zijn. Er zijn vooraf geen vastgestelde uitkomsten en er wordt van tevoren niet afgesproken wat voor product er moet worden opgeleverd.
Zowel de opleidingen Beroepshavo als Urban Sport Trainer hebben manieren bedacht hiermee om te gaan. Bij de Beroepshavo wordt gewerkt met een ontwikkelkompas. Hierin staat welk gedrag er hoort bij een bepaald deelaspect, zoals ‘presenteren’ of ‘probleem oplossen’. Wat het niveau van een student is op een deelaspect, hangt af van het gedrag dat diegene laat zien. Wanneer de student heeft aangetoond dat er op alle deelaspecten een voldoende niveau is bereikt, is diegene diplomawaardig.
Bij Urban Sport Trainer houden studenten hun voortgang bij met een sterrensysteem. De challenges zijn gekoppeld aan kerntaken. Per kerntaak is uitgeschreven wat studenten moeten kunnen om zich te ontwikkelen op verschillende niveaus. Wanneer je als student aantoont dat je een kerntaak op 4 sterren beheerst, dan behaal je op die kerntaak je diploma.

Wil je hier meer over weten? We gingen met studenten van deze opleidingen in gesprek om over hun ervaringen te leren.

Thema:
Challenge Based Learning in het mbo

'What Design Can Do' illustreert hoe challenges ook buiten het onderwijsveld kunnen worden toegepast. Het is een initiatief dat ontwerpers wereldwijd uitdaagt om zich te buigen over kwesties die bijdragen aan een duurzame, eerlijke en rechtvaardige maatschappij.  

"De concepten die de studenten van SFTF '24 hebben ontwikkeld zijn zeer waardevol voor de verdere ontwikkeling op het thema Duurzaamheid binnen onze organisatie. Sail for the Future is een reis die ik iedereen kan aanraden dus stap aan boord!" - Jantine Hendriks, Kwartiermaker Marineterrein ROC van Amsterdam-Flevoland


In O'Lab werken studenten van het ROCvA-F aan challenges uit de stad Amsterdam. Op dit moment vooral in co-creatiesessies in dagdelen. Ook wordt er onderzocht hoe CBL als uitgebreid projectonderwijs verder ontwikkeld kan worden in samenwerking met andere kennisinstellingen zoals AMS Institute, AHK en Inholland. 

Waar komt Challenge Based Learning vandaan? 

Het Challenge Based Learning raamwerk is ontstaan uit het “Apple Classrooms of Tomorrow—Today” (ACOT2) project, dat in 2008 door Apple, Inc. werd geïnitieerd om de essentiële ontwerpprincipes van een leeromgeving voor de 21e eeuw te identificeren. De ontwerpprincipes uit dit raamwerk worden in het kunstvakonderwijs al langer toegepast. Het is leerzaam om ook naar deze context te kijken wanneer er gezocht wordt naar werkende mechanismen in deze manier van leren. Het open einde leren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid speelt hierin een prominente rol. 

Challenge Based Learning (CBL) is een onderwijsmethode die de verbinding legt tussen het onderwijs en de echte wereld. Studenten worden gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die in het reguliere onderwijs minder aan bod komen. Ze worden actief betrokken bij het oplossen van vraagstukken, waardoor ze een serieuze partner worden in het leerproces. Dit heeft voordelen voor zowel de student als de omgeving.

We verkennen welke rol CBL kan spelen in het middelbaar beroepsonderwijs. De veranderende rol van de student komt tot uiting in deze onderwijsvorm omdat studenten actiever worden betrokken. CBL kan een waardevolle aanvulling zijn op het reguliere aanbod. Maar wat is CBL precies? Wat zijn de beoogde en bereikte effecten en op welke manier kunnen we dit inzetten in het mbo?

Wat is Challenge Based Learning?

Als startpunt van deze verkenning hebben we een bijeenkomst georganiseerd. De pioniers van het ROCvA-F op het gebeid van CBL kwamen samen op het Marineterrein om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De gastspreker Nina Bohm trapte af. Zij is verbonden aan de TU Delft en promovendus aan de Universiteit Utrecht op dit thema. Ze nam ons mee in de verschillende fases van CBL.

Een aantal kenmerken maken dat CBL zich onderscheidt van andere vormen van praktijkleren.

 • Wicked problems en big ideas
  Studenten werken aan authentieke uitdagingen uit de echte wereld.

 • Open einde leren
  Een challenge start vanuit een breed thema. Studenten identificeren een eigen vraagstuk binnen dit thema. Er is vooraf geen einddoel vastgesteld.

 • Samenwerkend leren
  Gedurende de challenge wordt transdisciplinair samengewerkt en geleerd met studenten onderling, opdrachtgevers en andere stakeholders.

Nina Bohm liet ons aan de hand van een vraagstuk ervaren wat het betekent om als student de fases van het proces te doorlopen.

 • Engage
  Verken een uitdaging of een ‘groot idee’

 • Investigate
  Analyseer de uitdaging aan de hand van vragen

 • Act
  Experimenteer met oplossingen en evalueer

Deze ervaring liet ons inzien dat zowel op het wo als het mbo dezelfde methode kan worden gebruikt. Dat maakt het ook een mooie onderwijsvorm voor samenwerking tussen verschillende onderwijstypen.

  

Hoe wordt Challenge Based Learning toegepast?

Steeds meer onderwijsinstellingen integreren CBL in hun curriculum. CBL kan op verschillende manieren worden georganiseerd, variërend van volledig challenge based onderwijs tot uitgebreide projecten die een week of zelfs een hele periode beslaan. Ook zijn er kortere varianten, zoals een co-creatiesessie in een dagdeel of een ‘pressure cooker’ van 30 minuten.

Het MSc MADE programma van het AMS Institute is een voorbeeld van een masterprogramma waar CBL wordt toegepast. Studenten van verschillende studierichtingen werken samen aan stedelijke vraagstukken. Een ander voorbeeld is NHL Stenden. Deze hogeschool heeft CBL volledig omarmt in hun onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Ook in onze eigen onderwijsinstellingen zijn inspirerende voorbeelden. De opleidingen Beroepshavo en Urban Sport Trainer van het ROCvA-F hebben hun onderwijs volledig rondom challenges vormgegeven.

De afgelopen jaren is er vanuit het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) vormgegeven aan Challenge Based Learning. In het project Sail for the Future gingen 40 mbo- en hbo-studenten een week zeilen over de Waddenzee om voor de Gemeente Amsterdam, idVerde en het ROC van Amsterdam-Flevoland duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.  

Via deze nieuwsbrief verkennen we verschillende onderwerpen op het gebied van onderwijs- en organisatievernieuwing.
Lees hier over praktijkvoorbeelden van toekomstbestendig beroepsonderwijs die laten zien hoe ze aansluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld.

Ervaring van studenten

Tijdens de bijeenkomst over Challenge Based Learning vertelden de studenten Isra Mezoury en Nathan How van de opleiding Bouwkunde van MBO College Lelystad vol enthousiasme over de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze ervaren bij het leren en werken in challenges.

“De opleiding is eigenlijk van ons. Wij denken mee over de inhoud van de vraagstukken, waarbij we als studenten heel serieus worden genomen. Alle jaren werken met elkaar samen waardoor we veel van elkaar leren. We hebben alle vrijheid, maar we weten ook wat de kaders zijn.”

Opbrengsten

CBL doet een beroep op het ontwikkelen van eigenschappen en vaardigheden die in andere onderwijsvormen minder aangesproken worden. Dit geldt voor zowel studenten als docenten. Een bijkomende meerwaarde van CBL is dat de relatie met de omgeving en samenwerking met het werkveld wordt versterkt. Studenten leren kijken vanuit meerdere perspectieven naar maatschappelijke vraagstukken en ervaren de complexiteit van de praktijk.  


“Heel bijzonder om een week lang mee te kijken in de hoofde van studenten. Zij kijken op een andere manier naar vraagstukken dan ikzelf, wat nieuwe inzichten oplevert en oude bevestigt. En als bijvangst heb ik ook nog geleerd hoe ik een fatsoenlijke 8-8-9 knop leg.” – Odile Ridderinkhof

Speciale dank aan:

Nina Bohm voor het delen van al haar inzichten in het ervaren van Challenge Based Learing. Momenteel rondt ze haar onderzoek over Challenge Based Learning af, waarin ze specifiek kijkt naar het begrip onzekerheid en hoe studenten daarmee leren omgaan.
Gwen Ouwehand Docent Beroepshavo
Remi Boshuizen Docent Urbarn Sports Trainer
Isra Mezoury & Nathan How Studenten opleiding Bouwkunde MBO College Lelystad 

Bronnen

 • Utrecht University. (n.d.). Challenge Based Learning. Teaching and Learning Collection. Retrieved from the original document.

 • Van den Berg, N. (2023). Dragen challenges en design thinking bij aan de ontwikkeling van mbo-studenten? (KR. 1781). kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/pdf_voor_website-kennisrotonde-antwoord_vraag-1781.pdf

 • Challenge-based learning - Wikipedia

 • Rens, M (ECBO) & Lans, T. (HAN, Academie Business & Communicatie)(2022). Leren en Ontwikkelen op de grens van onderwijs en werkveld.

Onderzoek naar Challenge Based Learning

Al enige jaren is er een terugkerende discussie over onderzoekend leren in vergelijking met directe instructie. Onderzoek naar de effecten en leeropbrengsten zijn nog beperkt en vaak van onvoldoende kwaliteit om harde uitspraken te doen. Het onderzoek dat er is richt zich vaak op wo en hbo. Meghan Rens, onderzoeker bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) zegt hierover in de podcast aflevering ‘Challenge Based Learning’: “Onderzoek rondom Challenge Based Learning heeft nog stappen te maken. Het onderzoek dat er is, is vaak beschrijvend van aard. Leereffecten worden nog niet aangetoond door onderzoek. Er worden wel steeds meer stukken gepubliceerd van betere kwaliteit”. 
 

CHALLENGE BASED LEARNING IN HET MBO

Dragen challenges en design thinking bij aan de ontwikkeling van mbo-studenten?

Niek van den Berg (Lector, Aeres Hogeschool) beantwoordde deze vraag in de Kennisrotonde als volgt:

“Challenges en design thinking zijn relatief nieuwe manieren om onderzoekend en ontwerpend te leren. Veronderstelde effecten ervan hebben betrekking op diverse soorten kennis en vaardigheden, maar omdat er nog maar weinig effectonderzoek beschikbaar is, is niet goed te zeggen of mbo-studenten er daadwerkelijk baat bij hebben, vergeleken met andere aanpakken.
Wat betreft onderzoekend leren meer in het algemeen, is het belangrijk dat docenten goed rekening houden met kenmerken van studenten en bijvoorbeeld waar nodig directe instructie inzetten in de context van onderzoekend leren.”


Docent

Challenge based onderwijs vraagt om specifieke begeleidingsvaardigheden van docenten. De docenten fungeren als coach en facilitator van het leerproces. Ze ondersteunen studenten met kennis en advies en begeleiden het groepsproces. Tegelijktijdig moeten zij zich ervan weerhouden oplossingen aan te dragen. De docent moet in staat zijn om in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de verschillende studenten.


Praktijk

Directe verbinding met de praktijk is nodig om real life challenges te identificeren en met elkaar aan deze challenges te werken. Deze nauwe samenwerking tussen onderwijs en praktijk verbetert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en versterkt de verbinding tussen onderwijs en de maatschappelijke omgeving. Studenten doen ervaring op in het samenwerken met verschillende stakeholders en leren te kijken vanuit verschillende perspectieven.
CBL kenmerkt zich door het open-einde karakter. Alle stakeholders moeten zich hiervan bewust zijn. De collectieve leerervaring en het proces zijn belangrijker dan de uiteindelijke oplossing. Het creëert ook ruimte voor “mislukkingen”. Dit geeft studenten de mogelijkheid om in een veilige omgeving te leren om te leren van fouten. CBL is fundamenteel iets anders dan een opdracht uit de praktijk waarbij er vooraf een idee is over wat het eindproduct zou moeten zijn.


Motivatie

De motivatie van studenten om deel te nemen aan de challenge is cruciaal voor een succesvol verloop van CBL. Challenge based onderwijs brengt onzekerheid met zich mee. Studenten moeten zelfstandig zoeken naar oplossingen zonder een vaststaand kader. De motivatie hangt onder andere samen met de behoefte om sociale impact te maken. Studenten zijn vaak gemotiveerder wanneer het onderwerp aansluit bij hun interesses en belevingswereld. Tegelijktijdig ervaren we in onze eigen praktijk dat een voor studenten onbekend onderwerp juist ook voor nieuwe perspectieven kan zorgen.


Beoordelen

Als je CBL in het curriculum plaatst moet er ook een bepaalde mate van beoordelen plaatsvinden. Het beoordelen van een open leerproces kan een uitdaging zijn. Er zijn vooraf geen vastgestelde uitkomsten en er wordt van tevoren niet afgesproken wat voor product er moet worden opgeleverd.
Zowel de opleidingen Beroepshavo als Urban Sport Trainer hebben manieren bedacht hiermee om te gaan. Bij de Beroepshavo wordt gewerkt met een ontwikkelkompas. Hierin staat welk gedrag er hoort bij een bepaald deelaspect, zoals ‘presenteren’ of ‘probleem oplossen’. Wat het niveau van een student is op een deelaspect, hangt af van het gedrag dat diegene laat zien. Wanneer de student heeft aangetoond dat er op alle deelaspecten een voldoende niveau is bereikt, is diegene diplomawaardig.
Bij Urban Sport Trainer houden studenten hun voortgang bij met een sterrensysteem. De challenges zijn gekoppeld aan kerntaken. Per kerntaak is uitgeschreven wat studenten moeten kunnen om zich te ontwikkelen op verschillende niveaus. Wanneer je als student aantoont dat je een kerntaak op 4 sterren beheerst, dan behaal je op die kerntaak je diploma.

Wil je hier meer over weten? We gingen met studenten van deze opleidingen in gesprek om over hun ervaringen te leren.

'What Design Can Do' illustreert hoe challenges ook buiten het onderwijsveld kunnen worden toegepast. Het is een initiatief dat ontwerpers wereldwijd uitdaagt om zich te buigen over kwesties die bijdragen aan een duurzame, eerlijke en rechtvaardige maatschappij.  

"De concepten die de studenten van SFTF '24 hebben ontwikkeld zijn zeer waardevol voor de verdere ontwikkeling op het thema Duurzaamheid binnen onze organisatie. Sail for the Future is een reis die ik iedereen kan aanraden dus stap aan boord!" - Jantine Hendriks, Kwartiermaker Marineterrein ROC van Amsterdam-Flevoland


In O'Lab werken studenten van het ROCvA-F aan challenges uit de stad Amsterdam. Op dit moment vooral in co-creatiesessies in dagdelen. Ook wordt er onderzocht hoe CBL als uitgebreid projectonderwijs verder ontwikkeld kan worden in samenwerking met andere kennisinstellingen zoals AMS Institute, AHK en Inholland. 

Waar komt Challenge Based Learning vandaan? 

Het Challenge Based Learning raamwerk is ontstaan uit het “Apple Classrooms of Tomorrow—Today” (ACOT2) project, dat in 2008 door Apple, Inc. werd geïnitieerd om de essentiële ontwerpprincipes van een leeromgeving voor de 21e eeuw te identificeren. De ontwerpprincipes uit dit raamwerk worden in het kunstvakonderwijs al langer toegepast. Het is leerzaam om ook naar deze context te kijken wanneer er gezocht wordt naar werkende mechanismen in deze manier van leren. Het open einde leren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid speelt hierin een prominente rol. 

Challenge Based Learning (CBL) is een onderwijsmethode die de verbinding legt tussen het onderwijs en de echte wereld. Studenten worden gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die in het reguliere onderwijs minder aan bod komen. Ze worden actief betrokken bij het oplossen van vraagstukken, waardoor ze een serieuze partner worden in het leerproces. Dit heeft voordelen voor zowel de student als de omgeving.

We verkennen welke rol CBL kan spelen in het middelbaar beroepsonderwijs. De veranderende rol van de student komt tot uiting in deze onderwijsvorm omdat studenten actiever worden betrokken. CBL kan een waardevolle aanvulling zijn op het reguliere aanbod. Maar wat is CBL precies? Wat zijn de beoogde en bereikte effecten en op welke manier kunnen we dit inzetten in het mbo?

Wat is Challenge Based Learning?

Als startpunt van deze verkenning hebben we een bijeenkomst georganiseerd. De pioniers van het ROCvA-F op het gebeid van CBL kwamen samen op het Marineterrein om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De gastspreker Nina Bohm trapte af. Zij is verbonden aan de TU Delft en promovendus aan de Universiteit Utrecht op dit thema. Ze nam ons mee in de verschillende fases van CBL.

Een aantal kenmerken maken dat CBL zich onderscheidt van andere vormen van praktijkleren.

 • Wicked problems en big ideas
  Studenten werken aan authentieke uitdagingen uit de echte wereld.

 • Open einde leren
  Een challenge start vanuit een breed thema. Studenten identificeren een eigen vraagstuk binnen dit thema. Er is vooraf geen einddoel vastgesteld.

 • Samenwerkend leren
  Gedurende de challenge wordt transdisciplinair samengewerkt en geleerd met studenten onderling, opdrachtgevers en andere stakeholders.

Nina Bohm liet ons aan de hand van een vraagstuk ervaren wat het betekent om als student de fases van het proces te doorlopen.

 • Engage
  Verken een uitdaging of een ‘groot idee’

 • Investigate
  Analyseer de uitdaging aan de hand van vragen

 • Act
  Experimenteer met oplossingen en evalueer

Deze ervaring liet ons inzien dat zowel op het wo als het mbo dezelfde methode kan worden gebruikt. Dat maakt het ook een mooie onderwijsvorm voor samenwerking tussen verschillende onderwijstypen.

  

Hoe wordt Challenge Based Learning toegepast?

Steeds meer onderwijsinstellingen integreren CBL in hun curriculum. CBL kan op verschillende manieren worden georganiseerd, variërend van volledig challenge based onderwijs tot uitgebreide projecten die een week of zelfs een hele periode beslaan. Ook zijn er kortere varianten, zoals een co-creatiesessie in een dagdeel of een ‘pressure cooker’ van 30 minuten.

Het MSc MADE programma van het AMS Institute is een voorbeeld van een masterprogramma waar CBL wordt toegepast. Studenten van verschillende studierichtingen werken samen aan stedelijke vraagstukken. Een ander voorbeeld is NHL Stenden. Deze hogeschool heeft CBL volledig omarmt in hun onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Ook in onze eigen onderwijsinstellingen zijn inspirerende voorbeelden. De opleidingen Beroepshavo en Urban Sport Trainer van het ROCvA-F hebben hun onderwijs volledig rondom challenges vormgegeven.

De afgelopen jaren is er vanuit het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) vormgegeven aan Challenge Based Learning. In het project Sail for the Future gingen 40 mbo- en hbo-studenten een week zeilen over de Waddenzee om voor de Gemeente Amsterdam, idVerde en het ROC van Amsterdam-Flevoland duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.  

Thema:
Challenge Based Learning in het mbo